Standaard algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

Deze Algemene voorwaarden zijn de standaardvoorwaarden voor de verkoop van goederen door Swiss Beauty & Care waarvan het belangrijkste handelsadres Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland is.

 1. Definities en interpretatie
  • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis:

 

“Werkdag”   betekent, elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag;

“Kalenderdag”   betekent elke dag van het jaar;

“Commerciële eenheid”   betekent een levering van Goederen, waarvan het karakter en/of de waarde wezenlijk zou worden aangetast indien verdeeld;

“Contract”    betekent het contract voor de aankoop en verkoop van Goederen, zoals        uitgelegd in Clausule 3;

“Goederen”  betekent de goederen die door Ons aan u moeten worden geleverd zoals      gespecificeerd in uw Bestelling (en bevestigd in Onze Orderbevestiging);

“Maand”   betekent een kalendermaand;

“Prijs”   betekent de prijs die voor de Goederen moet worden betaald;

“Speciale prijs”   betekent een speciale aanbiedingsprijs die moet worden betaald voor Goederen die We van tijd tot tijd kunnen aanbieden;

“Bestelling”   betekent uw bestelling voor de Goederen

“Orderbevestiging”   betekent Onze aanvaarding en bevestiging van uw Bestelling zoals beschreven in Clausule 3;

“Wij / Ons / Onze”   betekent Swiss Beauty & amp; Care waarvan het belangrijkste handelsadres Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland is.

 • Elke verwijzing in deze Algemene voorwaarden naar “schriftelijk” en elke soortgelijke uitdrukking omvat elektronische communicatie, ongeacht of deze per e-mail, sms, fax of andere middelen wordt verzonden.
 1. Informatie over ons
  • Swiss Beauty and Care waarvan het belangrijkste handelsadres Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland is.
 1. Het contract
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door ons en zullen de basis vormen van het contract tussen ons en u. Voordat u uw Bestelling plaatst, dient u ervoor te zorgen dat u deze Algemene voorwaarden aandachtig hebt gelezen. Als u niet zeker bent over enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, vraag ons dan om opheldering.
  • Niets dat door Ons wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot verkoop- en marketingliteratuur, prijslijsten en andere documenten, vormt een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij naar eigen goeddunken kunnen accepteren.
  • Een juridisch bindend contract tussen Ons en u wordt tot stand gebracht na Onze aanvaarding van uw Bestelling, aangegeven door Onze Bestelbevestiging. Orderbevestigingen worden schriftelijk verstrekt.
  • We zullen ervoor zorgen dat de volgende informatie aan u wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld voorafgaand aan de totstandkoming van het contract tussen ons en u, behalve wanneer dergelijke informatie al duidelijk is uit de context van de transactie:
   • De belangrijkste kenmerken van de Goederen;
   • Onze identiteit (hierboven uiteengezet in clausule 2) en contactgegevens (hieronder uiteengezet in clausule 13);
   • De totale Prijs voor de Goederen inclusief belastingen of, indien de aard van de Goederen zodanig is dat de Prijs niet vooraf kan worden berekend, de wijze waarop deze zal worden berekend;
   • In voorkomend geval alle extra bezorgkosten of, als dergelijke kosten niet vooraf kunnen worden berekend, de manier waarop ze zullen worden berekend;
   • In voorkomend geval, de regelingen voor betaling, levering en het tijdstip waarop Wij ons ertoe verbinden de Goederen te leveren;
   • Ons beleid voor klachtenbehandeling;
   • We zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van onze wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het contract;
   • Waar van toepassing, details van after-sales services en commerciële garanties;
   • Waar van toepassing, de functionaliteit, inclusief passende technische beschermingsmaatregelen, van digitale inhoud; en
   • Waar van toepassing, enige relevante compatibiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan wij op de hoogte zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze op de hoogte is.
 1. Beschrijving en specificatie van goederen
  • We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de Goederen voldoen aan de illustraties, foto’s en beschrijvingen in Onze verkoop- en marketingliteratuur en beschrijvingen die door Onze verkopers zijn verstrekt. We kunnen echter niet garanderen dat alle beschrijvingen, illustraties en/of foto’s exact accuraat zijn
  • Als u Goederen ontvangt die niet voldoen aan de Overeenkomstt, zie clausule 8.
  • Als we typografische, administratieve of andere onopzettelijke fouten of weglatingen in verkoop- en marketingliteratuur, prijslijsten of andere documenten ontdekken of ons hiervan bewust worden, zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren zoals redelijkerwijs mogelijk is. Als u als gevolg van een dergelijke fout of nalatigheid de verkeerde Goederen hebt ontvangen, kunt u die Goederen aan ons retourneren zoals bepaald in artikel 8. Als u als gevolg van een dergelijke fout of nalatigheid te veel hebt betaald, We zullen het teveel betaalde voor de Goederen terugbetalen.
  • We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die mogelijk vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of regelgevende vereisten.
 1. Bestellingen
  • Alle bestellingen van goederen die door u worden gedaan, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
  • U kunt uw bestelling op elk moment wijzigen voordat we de goederen verzenden door contact met ons op te nemen.
  • Als uw Bestelling wordt gewijzigd, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van elke wijziging in de Prijs.
  • U kunt uw Bestelling op elk moment annuleren voordat We de Goederen verzenden door contact met Ons op te nemen. Als u de Goederen al heeft betaald onder clausule 6, wordt de betaling binnen 28 dagen aan u terugbetaald. Als u verzoekt om uw bestelling te annuleren, moet u deze annulering schriftelijk bevestigen.
  • We kunnen uw Bestelling op elk moment annuleren voordat We de Goederen verzenden in de volgende omstandigheden:
   • De Goederen zijn niet langer op voorraad en We kunnen de voorraad niet meer aanvullen (als de Goederen bijvoorbeeld niet meer leverbaar zijn); of
   • Een gebeurtenis buiten onze controle duurt meer dan 3 maanden (zie clausule 12 voor gebeurtenissen buiten onze controle).
  • Als we uw bestelling annuleren op grond van artikel 5.5 en u de goederen al hebt betaald op grond van artikel 6, wordt de betaling binnen 28 dagen aan u terugbetaald. Als wij uw bestelling annuleren, wordt de annulering door ons schriftelijk bevestigd.
 1. Prijs en betaling
  • De prijs van de goederen is de prijs die op onze website wordt weergegeven op het moment van uw bestelling. Als de prijs die in uw bestelling wordt weergegeven, afwijkt van onze huidige prijs, zullen we u hiervan op de hoogte stellen na ontvangst van uw bestelling.
  • Onze prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die we al hebben geaccepteerd.
  • We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat Onze Prijzen, zoals weergegeven, correct zijn. De prijzen worden gecontroleerd wanneer we uw bestelling verwerken. Als de werkelijke Prijs van de Goederen lager is dan die vermeld in uw Bestelling, wordt de lagere Prijs in rekening gebracht. Als de werkelijke prijs van de goederen hoger is dan die vermeld in uw bestelling, zullen we u vragen hoe u verder wilt gaan.
  • Onze prijzen zijn exclusief verzendkosten. De bezorgkosten worden opgeteld bij het uiteindelijke verschuldigde bedrag.
  • Alle betalingen voor Goederen moeten vooraf worden gedaan voordat Wij de Goederen naar u kunnen verzenden.
  • We accepteren de volgende betaalmethoden:
   • Visum
   • Mastercard
   • PayPal
   • Bankoverschrijving op aanvraag.
   • Wanneer we u een orderbevestiging geven, geven we een geschatte leverdatum. Houd er rekening mee dat geschatte leveringsdata kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van Goederen, uw locatie en omstandigheden buiten Onze controle. Tenzij anders is overeengekomen, worden de Goederen geleverd zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 Kalenderdagen na de datum waarop het Contract tot stand is gekomen.
   • Als u in uw Bestelling aangeeft dat u de Goederen zelf bij Ons wilt afhalen, kunt u dit doen na ontvangst van Onze Orderbevestiging, tijdens Onze kantooruren.
   • Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de Goederen zijn afgeleverd op het afleveradres dat is aangegeven in uw Bestelling en u (of iemand die door u is geïdentificeerd) de Goederen fysiek in bezit heeft genomen of, als u de Goederen ophaalt bij Ons zelf, wanneer u de Goederen heeft opgehaald.
   • Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om de goederen op het door u gekozen afleveradres af te leveren, laten we een briefje achter met de mededeling dat de goederen zijn teruggestuurd naar onze vestigingen, met het verzoek contact met ons op te nemen om een ​​nieuwe levering te regelen.Levering
  • De verantwoordelijkheid (soms aangeduid als het “risico”) voor de Goederen blijft bij Ons totdat de levering is voltooid zoals gedefinieerd in sub-Clausule 7.4, waarna het op u zal overgaan. Houd er echter rekening mee dat als u de Goederen niet wilt ophalen en geen gebruik wilt maken van onze aangewezen vervoerder om ze af te leveren, maar in plaats daarvan uw eigen vervoerder te kiezen, het risico van de Goederen op u overgaat zodra ze zijn overgedragen aan uw gekozen provider.
  • U bezit de Goederen zodra Wij de volledige betaling voor ze hebben ontvangen.
  • Let goed op het volgende:
    • Als We weigeren de Goederen te leveren, mag u de Contract als beëindigd en wij zullen u zonder onnodige vertraging terugbetalen.
    • Indien levering van de Goederen binnen de overeengekomen tijdsperiode of op het overeengekomen tijdstip essentieel was (rekening houdend met de relevante omstandigheden op het moment dat het Contract tot stand kwam) en Wij niet leveren, mag u het Contract behandelen als zijnde tegen een eindigen en wij zullen u zonder onnodige vertraging terugbetalen.
    • Als u ons heeft verteld dat levering binnen de overeengekomen termijn of op het overeengekomen tijdstip essentieel was en wij niet leveren, kunt u het contract als beëindigd beschouwen en zullen wij u zonder onnodige vertraging terugbetalen.

   >

  • Als een van de gebeurtenissen in sub-Clausule 7.9 zich voordoet, kunt u, in plaats van het Contract als beëindigd te beschouwen, een nieuwe levertijd of termijn specificeren. Als we de goederen niet blijven leveren, kunt u het contract als beëindigd beschouwen en zullen we u zonder onnodige vertraging terugbetalen.
  • Als u, ondanks de gebeurtenissen in sub-Claus 7.9 en 7.10, ervoor kiest om het Contract niet als beëindigd te beschouwen, blijft uw recht om uw Bestelling te annuleren of de Goederen te weigeren onaangetast. Als u dit doet, zullen wij u zonder onnodige vertraging terugbetalen.
  • Als de Goederen een Handelseenheid vormen, mag u alleen alle Goederen weigeren of annuleren, niet een deel ervan.
 1. Defecte, beschadigde of onjuiste goederen
  • Volgens de wet moeten we goederen leveren die van bevredigende kwaliteit zijn, geschikt zijn voor het doel, zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met alle pre-contractinformatie die we hebben verstrekt, en die overeenkomen met alle monsters of modellen die u heeft gezien of onderzocht (tenzij Wij u op eventuele verschillen hebben gewezen). Als er digitale inhoud in de Goederen is opgenomen, moet die digitale inhoud ook in overeenstemming zijn. Als door u gekochte goederen niet voldoen en bijvoorbeeld gebreken vertonen of beschadigd zijn wanneer u ze ontvangt, of als u onjuiste goederen ontvangt, neem dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van de fout, schade of fout, en om een ​​terugbetaling, reparatie of vervanging te regelen.
  • Vanaf de dag dat u de Goederen (en het eigendom ervan) ontvangt, heeft u 10 kalenderdagen het recht om de Goederen af ​​te wijzen en een volledige terugbetaling te ontvangen als ze niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden. Als alternatief kunt u een reparatie van de Goederen of een vervanging aanvragen. Wij dragen alle daaraan verbonden kosten en zullen de reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardig ongemak voor u uitvoeren. In bepaalde omstandigheden, waar reparatie of vervanging onmogelijk of anderszins onevenredig is, kunnen we u in plaats daarvan een volledige terugbetaling aanbieden. Als u een reparatie of vervanging aanvraagt ​​tijdens de afwijzingsperiode van 30 kalenderdagen, wordt die periode opgeschort terwijl Wij de reparatie of vervanging uitvoeren en hervat op de dag dat u de vervangende of gerepareerde Goederen ontvangt. Als er minder dan 7 Kalenderdagen overblijven van de oorspronkelijke periode, wordt deze verlengd naar 7 Kalenderdagen. Als de Goederen na een reparatie of vervanging nog steeds niet conform zijn (of als Wij dit niet kunnen doen zoals eerder beschreven, of niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijk ongemak voor u hebben gehandeld), hebt u mogelijk het recht om de Goederen tegen een gereduceerde prijs, of om ze te weigeren in ruil voor een terugbetaling. Als u het laatste recht uitoefent om de goederen te weigeren meer dan zes maanden nadat u de goederen (en eigendom ervan) hebt ontvangen, kunnen we de terugbetaling verminderen om het gebruik dat u van de goederen hebt gehad weer te geven.
  • Houd er rekening mee dat u niet in aanmerking komt voor een claim op grond van deze Clausule 8 als Wij u vóór uw aankoop op de hoogte hebben gesteld van eventuele gebreken, schade of andere problemen met de Goederen; als u de Goederen hebt gekocht voor een ongeschikt doel dat niet duidelijk is of aan Ons bekend is gemaakt en het probleem het gevolg is van uw gebruik van de Goederen voor dat doel; of als het probleem het gevolg is van normale slijtage, misbruik of opzettelijke of onzorgvuldige beschadiging. Houd er ook rekening mee dat u op grond van deze clausule 8 geen Goederen aan ons mag retourneren alleen omdat u van gedachten bent veranderd. Raadpleeg clausule 9 voor details over wat u moet doen als u van gedachten verandert.
  • Om goederen aan ons te retourneren om welke reden dan ook onder deze clausule 8, kunt u ze per post of een andere geschikte bezorgoptie aan ons retourneren. . Zorg ervoor dat de Goederen op de afgesproken tijd en locatie klaar staan ​​voor afhaling. Wij zijn in dit geval als enige verantwoordelijk voor het ophalen van de Goederen; We kunnen echter een externe vervoerder aanwijzen om ze op te halen. In dat geval zullen we u alle relevante details verstrekken. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van Goederen onder deze Clausule 8 en zullen u waar nodig vergoeden.
  • Restituties (geheel of gedeeltelijk, inclusief prijsverlagingen) onder deze clausule 8 zullen worden uitgegeven binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop we ermee instemmen dat u recht hebt op de terugbetaling.
  • Alle restituties die worden verleend op grond van dit artikel 8 zijn inclusief alle bezorgkostendoor u betaald toen de goederen oorspronkelijk werden gekocht.
  • Neem voor volledige informatie over uw rechten en rechtsmiddelen als consument contact op met uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office.
 1. Goederen retourneren als u van gedachten verandert
  • Als u niet tevreden bent met goederen die bij ons zijn gekocht, hebt u het recht deze te retourneren in ruil voor terugbetaling of vervanging, met inachtneming van de bepalingen van deze clausule 9. Deze clausule 9 is niet van toepassing op goederen die niet in overeenstemming met het Contract en uw wettelijke rechten. Raadpleeg voor dergelijke Goederen Clausule 8.
  • Als u goederen aan ons wilt retourneren op grond van deze clausule 9 moet u dit doen binnen 5 dagen na ontvangst (of afhaling bij ons), waarbij u ons vertelt waarom u de goederen wilt retourneren.
  • Alle Goederen moeten op grond van deze Clausule 9 aan Ons worden geretourneerd in hun originele staat, in hun originele, ongeopende verpakking, vergezeld van een aankoopbewijs.
 1. Garantie
  • De Goederen worden geleverd met fabrieksgarantie. Raadpleeg voor meer details en voorwaarden de garantiedocumentatie van de fabrikant die bij de Goederen is geleverd.
  • De fabrieksgarantie bestaat naast uw wettelijke rechten als consument.
 1. Onze aansprakelijkheid
  • Wij zijn verantwoordelijk voor alle voorzienbare verliezen of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van Onze schending van deze Algemene voorwaarden of als gevolg van Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers, agenten of onderaannemers). Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van Onze schending of nalatigheid of als het door u en ons wordt overwogen bij het tot stand komen van het Contract. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is.
  • We leveren alleen goederen voor huishoudelijk en privégebruik. We geven geen garantie of verklaring dat de Goederen geschikt zijn voor commercieel, zakelijk of industrieel gebruik van welke aard dan ook (inclusief wederverkoop). Door uw Bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat u de Goederen niet voor dergelijke doeleinden zult gebruiken. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbrekingen of voor enig verlies van zakelijke kansen.
  • Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om Onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers, agenten of onderaannemers); of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.
  • Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten als consument uit te sluiten of te beperken.
 1. Gebeurtenissen buiten onze controle (overmacht)
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in het uitvoeren van Onze verplichtingen wanneer die tekortkoming of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomuitval, uitval van internetproviders, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, rellen en andere burgerlijke onlusten, brand, explosie, overstroming, stormen, aardbevingen, verzakkingen, handelingen van terrorisme (bedreigd of feitelijk), oorlogshandelingen (verklaard, niet-aangegeven, bedreigd, feitelijk of oorlogsvoorbereidingen), epidemieën of andere natuurrampen, of enige andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt.
  • Als zich een gebeurtenis voordoet die wordt beschreven in deze Clausule 12 en die waarschijnlijk een nadelige invloed heeft op Onze uitvoering van een van Onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden:
   • We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren;
   • Onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden worden opgeschort en alle tijdslimieten waaraan wij gebonden zijn, worden dienovereenkomstig verlengd;
   • We zullen u informeren wanneer het evenement buiten onze controle voorbij is en waar nodig details verstrekken over nieuwe data, tijden of beschikbaarheid van Goederen;
   • Als de gebeurtenis buiten onze controle langer dan 3 maanden duurt, zullen wij het contract annuleren en u van de annulering op de hoogte stellen. Alle aan u verschuldigde restituties als gevolg van die annulering zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan u worden betaald;
   • Als zich een gebeurtenis buiten Onze controle voordoet en u het Contract wilt annuleren, kunt u dit doen in overeenstemming met uw recht om te annuleren onder sub-Clausule 5.4 hierboven.
 1. Communicatie- en contactgegevens
  • Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen per e-mail op contact@allfillers.com.
 1. Klachten en feedback
  • We verwelkomen altijd feedback van onze klanten en hoewel we altijd al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat uw ervaring als klant van ons positief is, willen we niettemin van u horen als u een reden tot klagen heeft.
  • Alle klachten worden behandeld in overeenstemming met ons beleid en onze procedure voor klachtenbehandeling.
  • Als u een klacht wilt indienen over enig aspect van uw overlijdenAls u contact met ons heeft, neem dan contact met ons op via e-mail of via de contactpagina van onze website
 2. Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken (gegevensbescherming)
  • Alle persoonlijke informatie die we kunnen gebruiken, wordt verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en uw rechten onder de AVG.
  • Voor volledige details van onze verzameling, verwerking, opslag en bewaring van persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het doel of de doelen waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of grondslagen voor het gebruik ervan, details van uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), raadpleeg onze privacyverklaring
 1. Andere belangrijke voorwaarden
  • We kunnen onze verplichtingen en rechten onder deze Algemene voorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) overdragen (toewijzen) aan een derde partij (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als We Ons bedrijf verkopen). Indien dit zich voordoet, wordt u door Ons schriftelijk geïnformeerd. Uw rechten onder deze algemene voorwaarden worden niet aangetast en onze verplichtingen onder deze voorwaarden worden overgedragen aan de derde partij die eraan gebonden blijft.
  • U mag uw verplichtingen en rechten onder deze Algemene voorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) niet overdragen (toewijzen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • Het Contract is tussen u en Ons. Het is niet bedoeld om een ​​andere persoon of derde partij op enigerlei wijze te bevoordelen en geen enkele dergelijke persoon of partij heeft het recht om enige bepaling van deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen.
  • Als een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of andere autoriteit, wordt die bepaling(en) geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Algemene voorwaarden. De rest van deze Algemene voorwaarden is geldig en afdwingbaar.
  • Geen nalatigheid of vertraging door ons bij het uitoefenen van onze rechten onder deze algemene voorwaarden betekent dat we afstand hebben gedaan van dat recht, en geen verklaring van afstand door ons van een schending van een bepaling van deze algemene voorwaarden betekent dat we afstand doen van daaropvolgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.
  1. Toepasselijk recht en jurisdictie
   • Deze algemene voorwaarden, het contract en de relatie tussen u en ons (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zwitserse wet
   • Als consument profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet in uw woonland. Niets in subclausule 17.1 hierboven doet afbreuk aan of vermindert uw rechten als consument om zich op die bepalingen te beroepen.
   • Elk geschil, controverse, procedure of claim tussen u en ons met betrekking tot deze algemene voorwaarden, het contract of de relatie tussen u en ons (al dan niet contractueel) is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland.

Get answers to all your questions you might have.

We will answer any questions you may have about our online sales right here.

Send us a message

Fout: Contact formulier niet gevonden.