Deze Algemene voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de gebruiksvoorwaarden waaronder u deze website mag gebruiken, www.swissbeautyandcare.com  (‘Onze site’). Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van Onze Site. Als u niet akkoord gaat met het naleven van en niet gebonden bent aan deze Algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site.

 1. Definities en interpretatie
  • In deze Algemene Voorwaarden, tenzij de context anders vereist, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

 

“Inhoud” betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van Onze Locatie; en
“Wij/ons/onze” betekent Zwitserse schoonheid en verzorging van Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland.
 1. Informatie over ons
  • Onze site, www.swissbeautyandcare.com, is eigendom van en wordt beheerd door Swiss Beauty and Care, Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland.
 2. Toegang tot onze site
  • Toegang tot onze site is gratis.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen om toegang te krijgen tot Onze Site.
  • Toegang tot onze site wordt geleverd “zoals het is” en op een “zoals beschikbaar”-basis. We kunnen onze site (of een deel ervan) op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle inhoud op onze site en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die op die inhoud bestaan, tenzij specifiek anders aangegeven, behoort toe aan of is in licentie gegeven door ons. Alle inhoud wordt beschermd door toepasselijke intellectuele-eigendomswetten en -verdragen.
  • Onder voorbehoud van subclausules3 mag u de inhoud van onze site niet reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om dit door ons te doen.
  • Je mag:
   • Toegang tot, bekijk en gebruik onze site in een webbrowser (inclusief alle webbrowsermogelijkheden ingebouwd in andere soorten software of app);
   • Download onze site (of een deel ervan) voor caching;
   • Afdrukken vanaf onze site;
   • Uittreksels downloaden van pagina’s op Onze Site; en
   • Sla pagina’s van onze site op om ze later en/of offline te bekijken.
  • Onze status als eigenaar en auteur van de inhoud op onze site (of die van geïdentificeerde licentiegevers, indien van toepassing) moet altijd worden erkend.
  • U mag geen Inhoud die is opgeslagen of gedownload van Onze Site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van Ons (of onze licentiegevers, indien van toepassing) te verkrijgen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang, weergave en gebruik van onze site voor algemene informatiedoeleinden, zowel door zakelijke gebruikers als door consumenten
 1. Links naar onze site
  • U mag naar Onze Site linken op voorwaarde dat:
   • U doet dit op een eerlijke en legale manier;
   • U doet dit niet op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert, waar deze niet bestaat;
   • U gebruikt geen logo’s of handelsmerken die op onze site worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
   • U doet dit niet op een manier die is berekend om Onze reputatie te schaden of om er oneerlijk voordeel uit te halen.
  • U mag naar elke pagina van onze site linken.
  • U mag niet naar Onze Site linken vanaf een andere site waarvan de hoofdinhoud materiaal bevat dat:
   • is seksueel expliciet;
   • is obsceen, opzettelijk aanstootgevend, hatelijk of anderszins opruiend;
   • bevordert geweld;
   • bevordert of helpt bij elke vorm van onwettige activiteit;
   • discrimineert of is op enigerlei wijze lasterlijk jegens een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
   • is bedoeld of is op een andere manier waarschijnlijk bedoeld om een ​​andere persoon te bedreigen, lastig te vallen, te irriteren, te alarmeren, te storen, van streek te maken of in verlegenheid te brengen;
   • wordt berekend of anderszins waarschijnlijk een andere persoon zal bedriegen;
   • is bedoeld of anderszins waarschijnlijk inbreuk te maken (of dreigt te schenden) op het recht op privacy van een ander;
   • misleidend imiteert een persoon of anderszins de identiteit of verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die berekend is om te bedriegen (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze sub -Artikel 5.4);
   • impliceert enige vorm van banden met Ons waar die niet bestaat;
   • inbreuk maakt op, of helpt bij het schenden van, de intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken en databaserechten) van een andere partij; of
   • wordt gedaan in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.
 1. Links naar andere sites

Links naar andere sites kunnen op Onze Site zijn opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze controle. Wij aanvaarden noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. Het opnemen van een link naar een andere site op onze site is alleen ter informatie en impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

 1. Disclaimers
  • Niets op onze site vormt advies waarop u moet vertrouwen. Het wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Er moet altijd professioneel of specialistisch advies worden ingewonnen voordat enige actie wordt ondernomen met betrekking tot cosmetische behandelingen en regimes
  • Voor zover wettelijk is toegestaan, geven wij geen verklaring, garantie of garanderen wij niet dat onze site aan uw eisen zal voldoen, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle software en hardware, of dat het veilig zal zijn.
  • We leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site volledig, nauwkeurig en up-to-date is. We geven echter geen verklaringen, garanties of garanties (expliciet of impliciet) dat de inhoud volledig, nauwkeurig of up-to-date is.
 1. Onze aansprakelijkheid
  • Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid jegens een gebruiker voor enig verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) Onze Site of het gebruik van of het vertrouwen op enige Inhoud op Onze Site.
  • Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle verklaringen, garanties en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of op enige inhoud op onze site.
  • Onze site is alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Als u een zakelijke gebruiker bent, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor winst-, verkoop-, bedrijfs- of inkomstenderving; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; verlies van verwachte besparingen; zakelijke onderbreking; of voor enige indirecte of gevolgschade of schade.
  • We oefenen alle redelijke vaardigheden en zorg uit om ervoor te zorgen dat onze site vrij is van virussen en andere malware. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial of service-aanval of ander schadelijk materiaal of andere gebeurtenis die een nadelige invloed kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat optreedt als gevolg van uw gebruik van onze site (inclusief het downloaden van inhoud ervan) of een andere site waarnaar op onze site wordt verwezen.
  • We aanvaarden noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een verstoring of niet-beschikbaarheid van onze site als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, natuurlijke gebeurtenissen, handelingen van oorlog, of wettelijke beperkingen en censuur.
  • Niets in deze Algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. Neem voor volledige informatie over de wettelijke rechten van consumenten, inclusief die met betrekking tot digitale inhoud, contact op met uw plaatselijke Citizens’ Advice Bureau of Trading Standards Office.
 1. Virussen, malware en beveiliging
  • We oefenen alle redelijke vaardigheden en zorg uit om ervoor te zorgen dat onze site veilig is en vrij is van virussen en andere malware.
  • U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere internetbeveiligingsrisico’s.
  • U mag niet opzettelijk virussen of andere malware introduceren, of enig ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor of via Onze Site.
  • U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van Onze Site, de server waarop Onze Site is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die is verbonden met Onze Site.
  • U mag onze site niet aanvallen door middel van een denial-of-service-aanval, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of op enige andere manier.
  • Door de bepalingen van sub-clausules 9.3 tot 9.5 te overtreden, begaat u mogelijk een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Dergelijke inbreuken zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen volledig samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om onze site te gebruiken stopt onmiddellijk in het geval van een dergelijke inbreuk.
 1. Beleid voor acceptabel gebruik
  • U mag Onze Site alleen gebruiken op een manier die rechtmatig is. specifiek:
   • u moet ervoor zorgen dat u volledig voldoet aan alle enalle lokale, nationale of internationale wet- en/of regelgeving;
   • u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken dat onwettig of frauduleus is;
   • u mag onze site niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, uploaden of op een andere manier te verzenden die enige vorm van virus of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om computerhardware, software of gegevens van welke aard dan ook te beïnvloeden ; en
   • u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken dat is bedoeld om een ​​persoon of personen op enigerlei wijze te schaden.
  • We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze site op te schorten of te beëindigen als u de bepalingen van deze clausule 10 of een van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden wezenlijk schendt. In het bijzonder kunnen we een of meer van de volgende acties ondernemen:
   • uw recht op toegang tot onze site tijdelijk of permanent opschorten;
   • u een schriftelijke waarschuwing geven;
   • gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor vergoeding van alle relevante kosten op schadevergoedingsbasis als gevolg van uw schending;
   • indien nodig verdere juridische stappen tegen u ondernemen;
   • deze informatie openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties zoals vereist of redelijkerwijs noodzakelijk achten; en/of
   • alle andere acties die wij redelijkerwijs gepast (en wettig) achten.
  • We sluiten hierbij elke en alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit acties (inclusief, maar niet beperkt tot die hierboven uiteengezet) die we kunnen ondernemen als reactie op schendingen van deze Algemene voorwaarden.
 1. Privacy en cookies

Het gebruik van onze site wordt ook beheerst door ons cookie- en privacybeleid. Dit beleid is door deze verwijzing opgenomen in deze algemene voorwaarden.

 1. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden
  • We kunnen deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u bij uw eerste gebruik van onze site nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.
  • In het geval van een conflict tussen de huidige versie van deze Algemene voorwaarden en eventuele eerdere versie(s), prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 1. Contact opnemen

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen op contact@allfillers.com of een van de methoden gebruiken die op onze contactpagina worden vermeld.

 1. Communicatie van ons
  • Als we uw contactgegevens hebben, kunnen we u van tijd tot tijd belangrijke berichten per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen kunnen betrekking hebben op zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, servicewijzigingen en wijzigingen in deze Algemene voorwaarden.
  • We zullen u nooit marketing-e-mails van welke aard dan ook sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u dergelijke toestemming geeft, kunt u zich op elk moment afmelden. Alle marketing-e-mails die door ons worden verzonden, bevatten een afmeldlink. Als u zich op enig moment afmeldt voor het ontvangen van e-mails van Ons, kan het tot 28 werkdagen duren voordat Ons aan uw verzoek voldoet. Gedurende die tijd kunt u e-mails van ons blijven ontvangen.
  • Voor vragen of klachten over communicatie van ons (inclusief, maar niet beperkt tot marketing-e-mails), neem contact met ons op via contact@allfillers.com
 1. Gegevensbescherming
  • Alle persoonlijke informatie die we kunnen gebruiken, wordt verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en uw rechten onder de AVG.
  • Voor volledige details van onze verzameling, verwerking, opslag en bewaring van persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of grondslagen voor het gebruik ervan, details van uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), raadpleeg ons privacybeleid
  1. Wet en jurisdictie
   • Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Ons (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zwitserse wet
   • Als u een consument bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. Niets in subclausule 16.1 hierboven doet afbreuk aan of vermindert uw rechten als consument om zich op die bepalingen te beroepen.
   • Als u een consument bent, is elk geschil, controverse, procedure of claim tussen u en Ons met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, of de relatie tussen u en Ons (al dan niet contractueel) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw woonplaats.
   • Als u een bedrijf bent, kunnen eventuele geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, derelatie tussen u en Ons, of alle zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (al dan niet contractueel) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland

Ontvang antwoorden op al je vragen die je hebt.

We zullen al uw vragen over onze online verkoop hier beantwoorden.

Stuur ons een bericht